MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE                                     NR 9

Porady logopedy

Gimnastyka buzi i języka

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Wasze dziecko niewyraźnie mówi?

Żaden problem - skonsultuj się z naszym logopedą w przedszkolu.


Wskazówki logopedyczne dla rodziców dzieci w wieku 0-6 lat.

Prawidłowy rozwój mowy dziecka trwa kilka lat i przebiega wg poniższych etapów:
• I okres - melodii (od urodzenia do 1 roku życia)
• II okres - wyrazu (pomiędzy 1 a 2 rokiem życia)
• III okres - zdania (pomiędzy 2 a 3 rokiem życia)
• IV okres - swoistej mowy dziecięcej (od 3 do 7 roku życia)

U każdego dziecka występuje indywidualne tempo rozwoju mowy. W związku z tym niejednakowa jest kolejność pojawiania się poszczególnych głosek. Opóźnienie w ramach poszczególnych etapów nie powinno przekraczać kilku miesięcy.

Normy rozwojowe :

• 2-3 miesiąc życia - głużenie (odruchowe dźwięki gardłowe przypominające k, g, ch

• 6-7 miesiąc życia - gaworzenie (świadome powtarzanie dźwięków zasłyszanych z otoczenia,

• 7-9 miesiąc życia - pierwsze reakcje na wołanie po imieniu, proste polecenia i zakazy

• koniec 1-go roku życia - dziecko rozumie, że otaczający go ludzie i przedmioty mają swoje nazwy; pojawiają się pierwsze wyraz - mama, tata, baba

• 13-18 miesiąc życia - opanowanie elementarnego zasobu słów (określających osoby i przedmioty z najbliższego
otoczenia ), wyrazy są wymawiane w formie pierwszej lub ostatniej sylaby (np. kot - ot), pierwsze łączenia dwóch
wyrazów

• około 2 roku życia - pierwsze proste zdania

• około 2,5 lat - używania zaimka ja

• około 3 roku życia - zdania dłuższe (złożone z 4-5 wyrazów), dziecko używa wszystkich samogłosek, a ze spółgłosek
p, pi, bi, m, mi, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li, ś, ź, ć, ń, j, ł, k, ki, g, gi, ch, chi

• 4 rok życia - pojawia się umiejętność opowiadania bajki czy zdarzenia, wymawiane są głoski s, z, c, dz

• 5-6 rok życia - pojawiają się głoski sz, ż, cz, dż oraz r
Wymowa dziecka 6-letniego powinna być prawidłowa pod względem artykulacyjnym, a w wieku 7 lat również pod względem gramatycznym - tzw. szkolna dojrzałość mowy. 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Aby rozwój mowy u Waszego dziecka przebiegał prawidłowo:

• mówcie powoli, wyraźnie, zachowujcie odpowiednią intonację i melodię głosu, właściwą mimikę i gestykulację
• nie stosujcie tzw. języka dziecięcego
• od pierwszego dnia życia mówcie do dziecka często i wynagradzajcie jego aktywność w zakresie "rozmowy" głosem,
uśmiechem, przytuleniem i kontaktem wzrokowym
• dziecko musi poznać mechanizm mowy poruszając językiem, wargami, itp. - dlatego ważnym jest, aby przyswoiło
sobie takie umiejętności jak ssanie, lizanie, żucie, gryzienie czy wreszcie dmuchanie
• jak najczęściej śpiewajcie dziecku, wprowadzajcie zabawy z elementami śpiewu, ruchu i tańca
• dbajcie o stan zdrowia swojego dziecka, a w szczególności o górne drogi oddechowe i uszy, gdyż właśnie
przyczynami wad wymowy są: niedosłuch, nieprawidłowa budowa narządów mowy (m.in. wada zgryzu, uzębienia,
rozszczepy warg, podniebienia, krótkie wędzidełko języka), trudności w oddychaniu przez nos, przerost trzeciego
migdałka

Prawidłowemu rozwojowi mowy sprzyja karmienie piersią (chłopcy do 18 miesiąca życia, dziewczynki do 24 miesiąca życia), natomiast butelkę stosujemy do 2 roku życia, następnie z butelki podajemy 1-2 razy dziennie soczki lub herbatkę stosując małe otwory w smoczkach.

• uczcie wierszyków, rymowanek, wyliczanek i wspólnie z dzieckiem je recytujcie
• opowiadajcie i czytajcie bajki (stosowne do wieku dziecka)
• wprowadzając nowe słowa koniecznie wyjaśniajcie ich znaczenie
• świadomie wybierajcie programy w telewizji i Internecie - starajcie się oglądać je z dzieckiem, gdyż im mniejsze,
tym tym mniej rozumie z tego, co ogląda i wymaga tłumaczenia treści na bieżąco. Z dziećmi starszymi korzystnie
jest porozmawiać po obejrzeniu programu
• zbyt szybko nie uczcie dziecka języka obcego
• zachęcajcie do zabaw ruchowych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych, lepienia, malowania itp.
• gdy dziecko mówi do Ciebie staraj się odwrócić w jego stronę i słuchaj uważnie
• zawsze odpowiadajcie dziecku na pytania
• angażujcie dziecko w rozwiązywanie prostych problemów, zadając pytania i proponując różne rozwiązania
• ułatwiajcie dziecku kontaktu z innymi dziećmi, m.in. by zwiększyć jego umiejętności językowe i społeczne
• nie zmuszajcie dziecka leworęcznego do posługiwania się prawą ręką w okresie kształtowania się mowy, ponieważ ponieważ zaburza to funkcjonowanie mechanizmu mowy i może być przyczyną jąkania
• nie poprawiajcie błędów dziecka wprost - po prostu powiedzcie to co powiedziało, ale prawidłowo
• nie wymagajcie zbyt wczesnego wymawiania głosek, ponieważ dziecka zmuszane do artykulacji zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać i wymawiać nieprawidłowo
• nie zawstydzajcie i nie karzcie dziecka za nieprawidłową wymowę
• obserwujcie, czy rozwój mowy dziecka przebiega prawidłowo

Jeżeli macie Państwo wątpliwości zasięgnijcie porady w przedszkolu lub w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Porady w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są:
• bezpłatne i dobrowolne
• nie jest wymagane skierowanie od lekarza
• na wizytę powinni zgłaszać się rodzice lub opiekunowie z dziećmi z książeczką zdrowia
• placówka obejmuje opieką  dzieci i młodzież zameldowane lub uczące się na terenie Katowic