MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE                                     NR 9

                                             

                       KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA

                                 
       „ Dziecko jest chodzącym cudem, 
       jedynym, wyjątkowym  i  niezastąpionym”


                                                                                                         P. Bosmans

    
                                            WIZJA  PRZEDSZKOLA

     
   ☻ 
Jesteśmy placówką istniejącą po to, aby zapewnić swoim  wychowankom  wszechstronny rozwój ,
          dobry start na drodze dalszej    edukacji,  samodzielność i  zdobycie umiejętności dobrego  funkcjonowania  
          wśród  rówieśników
.

   ☻
Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców, promującym  działania twórcze i zdrowy tryb życia.
  
   ☻
Współtwórcami naszych działań i współautorami sukcesów dzieci, są rodzice.   Zapewniamy im wsparcie
         w ich roli wychowawczej oraz dostęp do rzetelnej  i szczegółowej informacji o postępach ich dzieci.


   ☻
Formy  spotkań z rodzicami integrują rodziców i nauczycieli, podnoszą    skuteczność  przepływu informacji .

   ☻ Stwarzamy przyjazną, domową atmosferę oraz zapewniamy  optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci,
        zaspokajamy  potrzeby dzieci,  wspieramy  w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.


 
☻ Wykorzystujemy naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie  sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia
         i skłonią do kreatywnego ich  wyrażania.


 
☻ Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom  oraz uwzględniamy potrzeby środowiska.
 
   ☻
Wychowujemy dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące  sobie  z problemami.

  ☻ Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektujemy  jego potrzeby, wspieramy w dążeniu do
      samodzielności i niezależności.

  ☻ Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do  powodzenia w nauce  szkolnej.

  ☻ Oferujemy dużą ilość zajęć wspomagających twórcze myślenie,  rozwijających   indywidualne zdolności,
       aktywizujących i  przygotowujących do dalszego,  samodzielnego kształcenia i funkcjonowania w społeczeństwie.
      


                    MISJA PRZEDSZKOLA


             


                              „Wszystko, co najważniejsze w życiu człowieka
                        zdarza się w  jego sześciu pierwszych latach”


                                                                                                                                      G. Vico
       

    ☻ Stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego  rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.

    ☻  Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka  w różnych dziedzinach aktywności.

    ☻  Integrujemy oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola.

    ☻  Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki

    ☻ Organizujemy zajęcia dodatkowe wspierające harmonijny rozwój  dziecka.

    ☻ Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych,uczymy postępowanie według norm moralnych i etycznych.


    ☻ Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem .

    ☻ Zapewniamy optymalne warunki w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.


    ☻ Preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu.


     

                                              KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA


1.Podstawa prawna 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących  aktach prawnych:
          1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r w sprawie  nadzoru pedagogicznego 
              pedagogicznego ( Dz. U. z 2009 r Nr 168 poz. 1324 ze zm.)
          2) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne  Narodów Zjednoczonych                                             (Dz. U. z 1991 r Nr 120 poz. 526 ze zm.)
          3) Statut Miejskiego Przedszkola Nr 9

2.Źródła opracowania koncepcji 

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o wyniki ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem:
- obserwacji,
- analizy dokumentów,
- wywiadów,
- ankiet
Opracowanie niniejszej koncepcji poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc koncepcję uwzględniono:
- potrzeby dzieci oraz ich rodziców,
- potrzeby oraz możliwości środowiska lokalnego,
- potrzeby oraz możliwości przedszkola,
- kwalifikacje i zainteresowania nauczycieli,
- bazę,
- statut przedszkola
Podjęto działania zmierzające do osiągnięcia określonych celów głównych.

3.Wizja przedszkola

Przedszkole zapewnia swoim wychowankom wszechstronny rozwój , dobry start na drodze dalszej edukacji, samodzielność i zdobycie umiejętności dobrego funkcjonowania wśród rówieśników.
Współtwórcami naszych działań i współautorami sukcesów dzieci są rodzice, którzy otrzymują od nas wsparcie w ich roli wychowawczej oraz dostęp do rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach ich dzieci.
Wychowując dziecko aktywne, wrażliwe, potrafiące rozwiązywać problemy, podążamy za jego indywidualnym tempem rozwoju. Respektując jego potrzeby wspieramy w dążeniu do samodzielności i niezależności. Promujemy zachowania przyjazne przyrodzie, a także budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
Oferując dużą ilość zajęć wspomagających twórcze myślenie, rozwijających indywidualne zdolności wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej i dalszego samodzielnego kształcenia 
i funkcjonowania w społeczeństwie.

Podczas wszystkich naszych działań przyświeca nam następujący cytat:
                 „Dziecko jest chodzącym cudem , jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”

4.Misja przedszkola
                                           
 „Wszystko, co najważniejsze w życiu człowieka zdarza się się 
                                                w jego sześciu  pierwszych latach” 
                                                                                                               G. Vico

1. Stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich  potrzeb i możliwości.
2. Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach  aktywności.
3. Integrujemy działania domu i przedszkola.
4. Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki.
5. Jesteśmy integralnym elementem środowiska w którym działamy, współpracujemy z nim  na rzecz rozwoju własnego
     i lokalnego.
6. Organizujemy zajęcia dodatkowe wspierające harmonijny rozwój dziecka.
7. Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych, uczymy postępowania według norm moralnych i etycznych.
8. Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem.
9. Preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu.
10. Monitorujemy i doskonalimy efekty swojej pracy.
 

5.Model absolwenta

Nasz absolwent
 •  jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
 •  wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowany
 •  jest aktywny i samodzielny, twórczy i otwarty
 •  jest wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, norm współżycia społecznego i zachowania
 •  ma pozytywny obraz własnego „Ja”
 • zna swoją wartość bo jest niepowtarzalną jednostką
 •  umie wyrażać i kontrolować swoje emocje w sytuacjach trudnych
 •  stosuje zasady bezpieczeństwa , higieny i dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną
 •  ma bogatą wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym
 •  odróżnia dobro od zła , jest tolerancyjny , chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa
 •  ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem
 •  jest przygotowany do świadomego , aktywnego i odpowiedniego uczestniczenia w życiu publicznym
 • nie obawia się występować publicznie
 •  dzieli się swoimi pomysłami, osiągnięciami i sukcesami
 •  wykazuję inicjatywę w działaniu 
 •  prosi o radę i pomoc

6.Cele główne i szczegółowe

I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej:
1.Osiągamy cele zgodne z polityką oświatową państwa.
2.Doskonalimy efekty swojej pracy.
3.Przez efektywną współpracę z rodzicami wspólnie wpływamy na jakość pracy przedszkola.
4.Działania przedszkola nastawione są na rozwój dzieci

II. Procesy zachodzące w przedszkolu:
1. Procesy zachodzące w naszym przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
2. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość realizacji własnych pasji i zainteresowań.
3. W przedszkolu wzbogacono ofertę zajęć o te , które zawierają nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dziećmi.
4. Dbamy o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:

1.Stanowimy integralną część środowiska, w którym działamy.
2.Kooperujemy ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
3.Racjonalnie wykorzystujemy warunki, w których działamy.

IV Zarządzanie przedszkolem

CELE SZCZEGÓŁOWE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:

1. Utrzymujemy dotychczasową, wysoką jakość pracy Przedszkola poprzez konsekwentne wzmacnianie mocnych stron
    pracy placówki.
2. Tworzymy miejsce, w którym dzieci czują się w pełni bezpieczne. Sprawiamy, że podczas  codziennych działań są 
    pogodne, radosne, z ochotą podejmują różnorodne działania. Organizujemy sytuacje, w których dzieci łatwo
    nawiązują kontakty zarówno z rówieśnikami jak i dorosłymi. Zachęcamy je do pokonywania przeszkód, które 
    samodzielnie dostrzegają na swojej drodze edukacyjnej.
3. Czuwamy, aby nauczyciele byli partnerami dzieci, aby stali obok nich, pozwalając im na  ujawnienie  własnych      
    pomysłów, zachęcając jednocześnie do ich realizacji.   
4. Dbamy o to, aby rodzice byli zadowoleni z pracy przedszkola, aby ufali wszystkim jego pracownikom i  codziennie           z przyjemnością pozostawiali w nim swoje dzieci.
5. Ciągle doskonalimy integrację przedszkola z najbliższym i dalszym środowiskiem.7.Baza przedszkola 

Przedszkole usytuowane jest na skrzyżowaniu ruchliwych ulic Dąbrówki i Opolskiej. Przedszkole mieści się w budynku, w którym zajmuje część parteru. W kamienicy swoją siedzibę ma Akademia Sztuk Pięknych, która zajmuje parter i dwa piętra, a w sąsiednim skrzydle znajduje się Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach – Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki .
Przedszkole ma trzy duże, piękne i kolorowe sale. Sale wyposażone są w nowoczesne i funkcjonalne meble. Duża powierzchnia sal pozwala na podzielenie na kącik przystosowany do pracy przy stolikach i kąciki zabaw. W salach znajduje się wiele kącików tematycznych – domek dla lalek, kuchnia, kącik majsterkowicza. Przedszkole nie posiada sali gimnastycznej natomiast duża powierzchnia sal pozwala na wykorzystanie różnych pomocy – materaca, piłek, obręczy, toru przeszkód.
Pomieszczenia w przedszkolu, w których przebywają dzieci są przejściowe. Sala maluszków posiada wyjście na korytarz co ułatwia nam organizowanie uroczystości i imprez przedszkolnych. W przedszkolu znajduje się jedna łazienka, która jest wyremontowana, nowocześnie i bezpiecznie urządzona. Wszystkie pomieszczenia w przedszkolu dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci.
Przedszkole nie ma placu zabaw, ale dzieci korzystają z boiska położonego obok przedszkola, wspólnie z uczniami Szkoły Muzycznej a także placu zabaw znajdującego się na Placu Wolności i placu zabaw położonego w parku w dzielnicy Koszutka oddalonego od przedszkola około 700 metrów.

8.Praca dydaktyczno-wychowawcza 

Swoją pracę dydaktyczno - wychowawczą opieramy na wielorakich programach.
Są to:

     „Nasze Przedszkole”- 
      program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci autorstwa: Małgorzaty Kwaśniewskiej
      i Wiesławy Żaby –Żabińskiej 

oraz programy własne :
• „ Wzorowy przedszkolak” -program wychowawczy
• „ Iskierka” - program profilaktyczny
• „ Promuj zdrowie razem z nami” – program edukacji zdrowotnej
• „ Ćwiczenia reedukacyjne dla dzieci” -program kompensacyjny
• „ Dziecko zdolne” – program rozwijający zdolności
• „ One, two, three ”- program nauczania języka angielskiego.


Oprócz działań związanych z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego oferujemy naszym wychowankom bezpłatne zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli :
• „ Mały artysta” –kółko plastyczne
• „ Mały tancerz” kółko taneczne
• „Jestem aktorem” –kółko teatralne
•„ Jestem badaczem” kółko poznawcze


oraz specjalistów :

• „Gimnastyka dla smyka”- gimnastyka korekcyjna
• „Gimnastyka języka” –zabawy i ćwiczenia pod kierunkiem logopedy
• „Ja to umiem i potrafię ”- zabawy i ćwiczenia pod kierunkiem psychologa

Wspieranie indywidualnego rozwoju wychowanków

Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywność w indywidualnym rozwoju dziecka . W naszym przedszkolu każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Rozbudzamy w nim wiarę we własną skuteczność. Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych, wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych. Staramy się, aby wychowankowie czuli się w przedszkolu bezpiecznie. Rozbudzamy pozytywne relacje pomiędzy dzieckiem a nauczycielem.
Rozwijamy kompetencje społeczne dzieci, uczymy współdziałania i prowadzimy planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.
Umożliwiamy rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomagamy rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie. Monitorujemy indywidualny rozwój każdego dziecka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Badamy tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzimy zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki.

9.Tradycje przedszkolne 

Wypracowałyśmy własne tradycje, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki. Przedszkole ma swój stały kalendarz imprez i wydarzeń.

Należą do nich:
 • „Pasowanie na Przedszkolaka” 
 • „Jasełka”
 • „Dzień Babci i Dziadka”
 • „Bal przebierańców”
 • „Dzień Mamy i Taty”
 • „Dzień Dziecka” 
 • „Nadanie grupom nazw”
 • „Mikołaj”
 • „Parada z okazji Powitania wiosny”
 • Wycieczka autokarowa do ciekawego miejsca w regionie;
 • Pożegnanie starszaków


10. Dodatkowe atuty przedszkola 

Szczycimy się następującymi atutami:
 • Życzliwą, rodzinną atmosferą;
 • Wykwalifikowanym personelem, współodpowiedzialnym za przedszkole i to co się w nim dzieje;
 • Dbałością o wszechstronny rozwój dziecka;
 • Atrakcyjnymi zajęciami;
 • Uroczystościami przedszkolnymi na wysokim poziomie, cieszącymi się ogromną popularnością
 • Dyrektorem sprawnie zarządzającym i zaangażowanym w życie przedszkola                                                                    
    •  
Posiadamy następujące certyfikaty :

 • „ Dodaj język polski do ulubionych” 
 • „ Bezpieczne Przedszkole” 
 •  „5 porcji warzyw ,owoców lub soku” 
 •  Projektu „PEWNIAK- Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu
 • „Profilaktyka zdrowia”- poprawa jakości odżywiania dzieci i promocja aktywności fizycznej
 •  „Edukacja ekologiczna- przedszkolak ekologiczny” 
 •  „Akademia zdrowego przedszkolaka - podróż do krainy pełnej zdrowia”
 • „Szerzenie świadomości ekologicznej” 

11. Kryteria sukcesu 

1. Pełne bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu.
2. Wzrost świadomości dzieci dotyczący konieczności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
3. Wzrost świadomości dzieci dotyczący poszanowania przyrody.
4. Bogata oferta edukacyjna przedszkola.
5. Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
6. Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
7. Realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych, zdrowotnych potwierdzonych zdobyciem  certyfikatów.
8. Systematyczna współpraca z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
9. Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
10.Liczny udział dzieci w przeglądach, konkursach, turniejach, akcjach charytatywnych –  osiąganie w nich sukcesów.
11.Wzrost zadowolenia nauczycieli z wysokich efektów własnej pracy oraz zwiększenie motywacji  w dążeniu do 
     osiągnięcia sukcesu. 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci 

Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dzieci jest ważnym elementem oddziaływania wychowawczego. Przekazując informację o aktualnym stanie rozwoju dziecka, koncentrujemy się w szczególności na jego mocnych stronach rozwoju. Jeśli mamy do przekazania informacje dotyczące trudnych zachowań, to zawsze staramy się mówić o chociażby bardzo drobnych osiągnięciach i zaletach ich pociech, ponieważ ważne jest, by stworzyć klimat bezpieczeństwa i zaufania, tak bardzo potrzebny obu stronom w nawiązaniu dialogu i wzajemnego zrozumienia się.

Gromadząc informacje o stanie rozwoju dziecka, kierujemy się zasadami:
 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających                    z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, w teczkach indywidualnych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli, 
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych ,
  • w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – 
 • po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej dzieci odbywających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. ysokich efektów własnej pracy oraz zwiększenie motywacji  w dążeniu  do osiągania sukcesu

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie :

• prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
• teczek prac
• innych dokumentów: arkuszy obserwacji rozwoju dziecka, kronik, rozmów

13.Współpraca z rodzicami 

Aktywnie współpracujemy z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. 
Wspieramy rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych poprzez:
 • zajęcia otwarte, 
 • zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci, 
 • zebrania ogólne i grupowe, 
 • szkolenia i zajęcia warsztatowe, 
 •  konsultacje indywidualne, 

Umożliwiamy rodzicom obserwację bieżącej pracy dzieci i przedszkola poprzez:
 • zamieszczanie aktualnych informacji na naszej stronie internetowej , 

 •  wydawanie gazetki przedszkolnej „Wieści z 9”

 • zamieszczanie aktualnych informacji w „Kąciku dla Rodziców” ,

 • systematyczne aktualizowanie wystawki prac dziecięcych.


Oferujemy również rodzicom:
 • udział w uroczystościach i konkursach,

 • udział w różnorodnych akcjach i przedsięwzięciach,


Rodzice w naszym przedszkolu:

 • są systematycznie informowani o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych  
  w przedszkolu
 • otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka,

 • mówią otwarcie o swoich spostrzeżeniach dotyczących pracy przedszkola,

 • rozmawiają bezpośrednio z nauczycielem o postępach dziecka i trudnych sprawach  
  wychowawczych,
 • są zachęcani do współdecydowania w sprawach przedszkola oraz współorganizowania wydarzeń, 
  w których biorą udział ich dzieci, 
 • uzyskują pomoc specjalistów

 • działają w „Klubie Rodzica” – prowadzonym przez psychologa przedszkolnego. 


14.Zasady i formy pracy

Zasady, którymi kierujemy się w pracy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1. Zasada indywidualizacji
2. Zasada wolności i swobody działania
3. Zasada zaspakajanie potrzeb dziecka
4. Zasada aktywności
5. Zasada organizowania życia społecznego 


Wszystkie metody pracy z dziećmi uwzględniają podstawową formę aktywności dzieci, tj. zabawę. Nauczyciele w czasie zajęć stosują metody aktywizujące, problemowe i twórcze

Stosujemy następujące formy pracy:
 • praca indywidualna 

 • praca w małych zespołach 

 • praca z całą grupą 

 • spacery i wycieczki


15.Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym
 
Utrzymujemy stały kontakt ze środowiskiem lokalnym poprzez:

Współpracę z przedszkolami:
 • uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne placówki: 

 • konkursy plastyczne

 • spartakiady sportowe
 • wspólne szkolenia, warsztaty dla nauczycieli organizację na terenie naszego przedszkola konkursów międzyprzedszkolnych
               •          
                 •                                            
Współpracę ze szkołami: 
 • współdziałanie z sąsiednimi Szkołami Podstawowymi Nr 10 i Nr 20 - udział w lekcjach, zajęciach, festynach, szkolnych przedstawieniach, śledzenie losów absolwentów,  
 • współdziałanie ze Szkołą Muzyczną – udział w lekcjach, zajęciach, uroczystościach przedszkolnych, śledzenie losów absolwentów

Współpracę z instytucjami:

 • Policją - bezpieczeństwo, profilaktyka, prewencja,
 • Strażą Miejską – bezpieczeństwo, programy profilaktyczne,
 • Pałacem Młodzieży – „Literackie podróże dookoła świata”
 • Miejską Biblioteką Publiczną nr 1 - akcja „Cała Polska czyta dzieciom”,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – pomoc rodzinie,
 • Sanepidem – programy zdrowotne i profilaktyczne
 • Zakładami użyteczności publicznej (sklep, apteka, poczta, fryzjer, księgarnia) – wycieczki
  • w celach poznawczych,
 • Akademią Sztuk Pięknych – udział w „dniach otwartych”, zajęciach plastycznych,
 • Agencją Artystyczną „ Silesia” – koncerty - rozbudzanie zainteresowań muzyką, 
 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną – współdziałanie w udzielaniu pomocy
  • psychologiczno – pedagogicznej
 • Impresariatem muzycznym Concerto Szkoły Muzycznej Yamacha – audycje muzyczne. 

16.Promocja przedszkola 

Działania promocyjne obejmują:


16.Promocja przedszkola 

Działania promocyjne obejmują:
 • dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym poprzez wysoką jakość pracy 

 • przedszkola oraz konsekwentne wzmacnianie mocnych stron pracy placówki.

 • popularyzowanie wychowania przedszkolnego – organizowanie „dni otwartych”

 • prowadzenie strony internetowej przedszkola, kroniki przedszkolnej 

 • organizację atrakcyjnych imprez i uroczystości,

 • prezentację osiągnięć w środowisku lokalnym oraz podczas festiwalu twórczości dziecięcej,

 • dbałość o estetykę otoczenia,

 • upowszechnianie informacji o przedszkolu na stronach BIP-u
 • foldery, plakaty, broszury informacyjne

17.  PRIORYTETY NA LATA 2013- 2018: 

2013/14
Twórcze i aktywne metody w pracy nauczyciela

2014/2015
Innowacyjne formy i metody pracy nauczyciela z dziećmi

2015/2016
Innowacyjne formy i metody pracy nauczyciela z rodzicami. Partycypacja rodziców.

2016/2017
Zdrowie skarbem społeczeństwa

2017/ 2018
Wychowanie estetyczne 

18.Ewaluacja koncepcji 

Koncepcja zaprojektowana jest przez zespół nauczycieli oraz przedstawicieli Rady Rodziców. Dokument ma charakter otwarty, możliwe jest dokonywanie modyfikacji i zmian wynikających z potrzeb , nowych oczekiwań podmiotów edukacyjnych , nowych wyzwań i kierunków w edukacji najmłodszych. Corocznym uzupełnieniem Koncepcji Pracy Miejskiego Przedszkola nr 9 w Katowicach jest Roczny Plan Pracy opracowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.